Tag Archives: public

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บ น้ำมันและปิโตรเคมีเหลวทางเรืออย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 4 ธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูปและปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”) ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าไปสู่ปลายทางที่ลูกค้ากำหนด 2.…