చంద్రబాబు కోరిక.. మా అబ్బాయిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలి || Ambati Satires on CM Chandrababu ||



Visakha view Is a South Indian Channel, Here You Can Find Latest News about Viasakhapatnam, You Can Also Find About Political Leaders,Inspirational Videos in This Channel.. You Can Also Follow Our Posts By Visiting Our Site www.visakhaview.com
Visakhapatnam is a port city and industrial center in the Indian state of Andhra Pradesh, on the Bay of Bengal. It’s known for its many beaches, including Ramakrishna Beach, home to a preserved submarine at the Kursura Submarine Museum. Nearby are the elaborate Kali Temple and the Visakha Museum, an old Dutch bungalow housing local maritime and historical exhibits.

Follow Us :

website : www.visakhaview.com
G+ :
FB :
Twitter :

Share:

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

3 thoughts on “చంద్రబాబు కోరిక.. మా అబ్బాయిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలి || Ambati Satires on CM Chandrababu ||

  1. అమ్మయీలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించే నీవు నీతులు చెప్పటం దానికీ అక్కడున్నవాళ్ళు సమర్ధించటం
    ఆంధ్ర చేసుకున్న కర్మ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *